20

Nov
2019

Happy Vietnam teacher’s day

Posted By : vnholidays/ 101 0

A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning !

Kính chúc cácThầy/ các Cô mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người xây dựng đất nước!

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.